Sales Management Analyst เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารการขาย ที่ดูแลในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการขายของทีมขาย รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลาด คู่แข่ง และผลรวมการขายที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการขายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด


Responsibilities

 • วิเคราะห์ผลการขาย สถิติ ตลาด คู่แข่ง เพื่อจัดทำแผนการขายให้สอดคล้องกับข้อมูล
 • ออกแบบ และวางแผนวิธีการขาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมขาย
 • ออกแบบ commission scheme เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขายสูงสุดตามเป้าของบริษัท
 • นำข้อมูลที่วิเคราะห์ ไปประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อเสนอแนะพัฒนาสินค้า หรือระบบขั้นตอนการทำงานให้สามารถช่วยส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้น
 • เข้าร่วม Squad ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี หากเกี่ยวข้องกับแผนกการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นนักวิเคราะห์ และวางแผนที่ดี รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ไหวพริบดี และทำงานรวดเร็ว
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานในทางที่ดีขึ้นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ใช้งานใช้ MS Excel ได้ในระดับปานกลาง เช่น สามารถใช้ vlookup, pivot ได้เป็นอย่างดี