Responsibility
- ดูแลเรื่องการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบ, แพคสินค้า (ผัก-ผลไม้) ได้ตามกำหนดเวลา
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานและจัดเตรียมสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดการงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification
- วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทําางานภายใต้ความกดดันได้
- มีทักษะแก้ปัญหาหน้างานอย่างสูง
- สามารถทำงานเวลา 23.00 - 08.00 น. (เนื่องจากสินค้าจะต้องทำการผลิตในเวลาดังกล่าวเพื่อส่งสินค้าให้ LINE MAN MART ได้ทันเวลา)
- ทักษะการใช้ computer และ internet ในระดับดี