ธุรกิจของ LINE MAN Wongnai กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ การคิดวิเคราะห์และพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ เบื้องหลังแพลทฟอร์มของเราเพื่อให้ตอบโจทย์ของบริษัท, ผู้ใช้งาน, partner ร้านอาหาร ร้านค้าและ stakeholder ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนจึงเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของทีม Operations ของ LINE MAN Wongnai ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน application ของคนไทย เพื่อคนไทย ให้เติบโตเป็นแพลทฟอร์มอันดับหนึ่งในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ รวมถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่เชื่อมั่นในการสร้างแพลทฟอร์มดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและจับต้องได้ ผ่านการบริหารทรัพยากร พัฒนากระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บนโจทย์และข้อจำกัดที่มี

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

Responsibilities

 • ธุรกิจที่รับผิดชอบคือ O2O วางระบบและกระบวนการทำงานของ platform ที่เกี่ยวข้องกับ partner ร้านค้าในทุกขั้นตอน
 • ทำความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิเคราะห์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกับร้านค้าที่เป็น partner ของเรา และสามารถเชื่อมโยงขึ้นมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สามารถแก้ปัญหาหรือสร้าง impact ให้กับบริษัทและธุรกิจได้จริง
 • นำแนวทางที่ค้นพบจากการวิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนงาน และวางขั้นตอนการทำงานอย่างมีแบบแผนเพื่อสื่อสารให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้จริง
 • ผลักดันให้แผนงานได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเชิงกลยุทธ์ มองปัญหาในหลายมิติและกลั่นกรองแนวทางในการจัดการได้ตรงจุด
 • กำกับ และวัดผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนงานที่วางไว้ ว่าตอบโจทย์ตามที่ต้องการ และทำงานเชิงรุกในการหาจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่บริษัทคาดหวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทและ partner ร้านค้ามากที่สุด
 • นำเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน และระบบของทีมอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ Sales, Marketing, Content, Development
 • ทำงานลักษณะเป็น Project - Based สามารถริเริ่ม project ได้เอง จากการทำ Data analysis

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce, O2O platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการปรับปรุงพัฒนาระบบหรือกระบวนการผลิต หรือสายงานด้านที่ปรึกษาการจัดการและวางระบบการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะ และสร้างสรรค์
 • คุ้นเคยกับการทำงานกับข้อมูล สามารถแปลผล เชื่อมโยง และต่อยอด เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและธุรกิจ
 • เชื่ออย่างสุดใจว่าการวัดผล และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำพาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของบริษัท
 • เข้าใจการทำงาน high dynamic environment พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • มีทักษะในด้านการจัดการ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในระบบการทำงานได้
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • หากมีทักษะการใช้งาน Google Sheet/MS Excel, สถิติ เป็นอย่างดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะการใช้งาน Structured Query Language (SQL) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ