ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Services ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าทั่วประเทศ

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในธุรกิจ On-demand Services อย่าง Food Delivery และ Mart ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของ LINE MAN Wongnai ในขณะนี้ หนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ก็คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหารและร้านค้าทั่วประเทศ ที่ทีม Merchant Operations ของเราต้องการที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนหัวใจสำคัญนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ ฝ่ายใน ecosystem ของ LINE MAN ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ร้านอาหารและร้านค้าเอง องค์กร หรือแม้กระทั่งประเทศไทย

หากคุณมั่นใจในความสามารถและมีจิตใจพร้อมที่จะผลักดันให้ร้านค้าบน platform มีประสิทธิภาพที่ดี เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมถึงมองหาความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!


Responsibilities

 • รับผิดชอบหน่วยงาน Merchants Incubation Operation สร้างพื้นฐานและคุณภาพที่ดีของร้านอาหารและร้านค้าทั้งหมดบน LINE MAN Wongnai ให้แข็งแกร่งพร้อมที่จะเติบโตต่อได้
 • วางกลยุทธ์ของทีมร่วมกับ Business และ Marketing เพื่อสร้างสรรค์ project/Campaign แบบ Data-Driven โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพร้านอาหาร และร้านค้าทั้งหมดที่เข้าร่วมธุรกิจกับ LINE MAN Wongnai ให้เป็นไปตามทิศทางที่ธุรกิจและบริษัทต้องการ ในกรอบเวลาที่จำกัด
 • วางกลยุทธ์และแนวทางการทำงานของทีม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มี (Data Analysis) และสำรวจข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม (Survey) ให้บรรลุเป้าหมายของทีมและ Business Direction
 • วางขั้นตอนการทำงานอย่างมีแบบแผน สื่อสารให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้จริง
 • ผลักดันให้แผนงานได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเชิงกลยุทธ์ มองปัญหาในหลายมิติและกลั่นกรองแนวทางในการจัดการได้ตรงจุด
 • กำกับ และวัดผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนงานที่วางไว้ ว่าตอบโจทย์ตามที่ต้องการ และทำงานเชิงรุกในการหาจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่บริษัทคาดหวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทและ partner ร้านอาหาร ร้านค้ามากที่สุด
 • นำเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน และระบบของทีม และทีมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับทีม อาทิ Engineer, Business, Marketing, Sales, Customer Support, Sales และ อื่นๆ

Qualifications

 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Project Management, Customer Experience Management
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ E-commerce, Online Platform หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • มี Leadership และประสบการณ์ในการริเริ่มโครงการ นำเสนอ วางแผนการทำงาน ควบคุม ผลักดันจนเกิดผลสำเร็จ
 • มีประสบการณ์ในการคุมทีม และทำงานร่วมกับทีม cross-functional ได้
 • ทำงานกับข้อมูลเชิงสถิติ Data Analysis ได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ แปลผล เชื่อมโยง และต่อยอด เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและธุรกิจ
 • เชื่ออย่างสุดใจว่าการวัดผล (KPI) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำพาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของบริษัท
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการและ pain point ของ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในระบบการทำงานได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ detail-oriented แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจเป้าหมายและโจทย์ที่แท้จริง จนนำไปสู่ result-oriented ในที่สุด
 • มี Critical Thinking มองเห็นจุดอ่อน เห็นปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะและสร้างสรรค์ และลงมือทำให้เห็นผลจริง
 • มีประสบการณ์ การทำงานเกี่ยวกับการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กร
 • มี Growth Mindset ยินดีที่จะทำงานใน high dynamic environment ที่มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา พร้อมที่จะ challenge และลองผิดลองถูกไปด้วยกัน
 • รักในการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และ มี CAN-DO Attitude สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • มีทักษะในด้านการจัดการ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีทักษะการใช้งาน Google Sheet/MS Excel, สถิติ เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้งาน Structured Query Language (SQL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ