ทีม Backend (Python) เป็นทีมที่พัฒนาระบบ Customer Relationship Management (CRM) และระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ภายในบริษัท สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบ Wongnai Salesforce ที่ใช้ดูแลงานขาย ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ระบบ Wongnai ERP ที่เป็นกระดูกสันหลังของระบบงาน คอยประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายปฏิบัติการ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด

  Qualifications:

  • Experience with web development using Python (Django Framework, RESTful API)
  • Experience with Relational Database such as MySQL, PostgreSQL
  • Knowledge of Data Structure, Algorithm, OOP, and Design Patterns
  • Good communication skills, ability to motivate team members
  • Good analytical and problem solving skills.
  • Fair command of spoken and written English

  Preferred Qualifications:

  • Experience with ERP system development using Odoo
  • Knowledge of Node.js and React