รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการด้าน Payroll ทั้งหมด คำนวณอัตราการจ้างงาน ประสานงาน คิดคำนวณเงินเดือน และทำค่าล่วงเวลา (OT) ให้กับพนักงาน
 • ดูแลงานด้านเอกสารเวลาเข้างาน-ออกงาน, การขาด/ ลา/ มาสาย ของพนักงาน
 • จัดการด้านสวัสดิการ เช่นประกันสังคม ประกันกลุ่ม ฯลฯ
 • จัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม และหนังสือรับรองต่าง ๆ
 • ดูแลเรื่องระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงจัดการเรื่องการออกหนังสือเตือนพนักงาน
 • ทำทะเบียนประวัติพนักงาน ทั้งคนงานไทยและคนงานต่างด้าว
 • ประชาสัมพันธ์และจัดทำข้อมูล, ข่าวสาร, ประกาศ รวมถึงแจ้งกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้พนักงานทราบ
 • จัดหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐาน ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และเตรียมงานเพื่ออบรมให้วิทยากรประจำแผนก
 • ให้คำปรึกษาพนักงาน รวมถึงช่วยเหลือในด้านการสรรหาบุคลากร


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาป.ตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้าน HR Payroll อย่างน้อย 2 - 3 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office / GG Sheet ในการทำงานได้ดี
 • หากมีความรู้พื้นฐานทางกฏหมายแรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ