Accountant (GL) คือผู้ที่รวบรวมและประมวลผลในการบันทึกบัญชี เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้งบการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

Responsibilities

 • รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีและออกรายงานทางบัญชีในแต่ละเดือน
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี ทั้งในส่วนของรายได้, ค่าใช้จ่าย, สินทรัพย์ และ รายการทางบัญชีอื่นๆ ทั้งจำนวนเงิน และ ระยะเวลาในการบันทึกบัญชี
 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และกระทบยอด ในบัญชีต่างๆ
 • ทำรายงานทางบัญชี หรือ จัดเตรียมข้อมูลตามที่ผู้บริหารต้องการ หรือ เพื่อการตรวจของผู้สอบบัญชี (auditor)
 • ร่วมทำงานกับแผนกหรือทีมอื่นๆ ใน Project ต่างๆ เพื่อช่วยให้การลงบัญชีหรือส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการลงบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง

Qualification

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานได้บัญชี 3 - 7 ปี
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมด้านบัญชีเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถใช้ MS Excel ได้อย่างดี
 • มีใจรักในการทำงานด้านบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน รวมถึงภายใต้สภาวะความกดดัน
 • สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอธิบายหลักการทางบัญชีให้เข้าใจได้ง่าย