Senior Government Relations Manager

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานภาครัฐ เป็นผู้ที่รับผิดชอบงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ และช่วยเจรจาต่อรองเพื่อประสานประโยชน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

Responsibilities:

 • รับผิดชอบงานด้านการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถจัดการแก้ไขปัญหา ในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือด้านเอกสารที่จำเป็นต้องส่งให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ
 • บริหารจัดการทีม ให้คำแนะนำแก่พนักงานภายในองค์กรและพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ติดตามและตรวจสอบข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ออกใหม่

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท ในสาขารัฐศาสตร์, สื่อสารมวลชน, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ในงานรัฐกิจสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ start-up, online platform หรือธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ การขออนุญาต และเข้าใจในวัฒนธรรมของหน่วยงานเป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถบริหารความขัดแย้ง และสามารถหาข้อตกลงที่ดีให้กับทุกฝ่ายได้
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี ถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
 • มีทักษะการใช้งาน Google Slide/GoogleSheet ได้เป็นอย่างดี