ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการขยายการให้บริการที่มีความหลากหลายและถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจกับร้านอาหารทั่วประเทศไทย ซึ่งถือเป็นพาร์ทเนอร์หลักที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของ LINE MAN Wongnai

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้านการทำการตลาดกับร้านอาหาร รวมถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

Responsibilities

 • ธุรกิจที่รับผิดชอบคือธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารทั้งหมดของ LINE MAN Wongnai เช่น O2O, Restaurant Solutions (ระบบจัดการร้านอาหาร, แอปพลิเคชันสำหรับร้านอาหารต่าง ๆ), Media หรือธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร
 • วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวกับร้านอาหาร ให้ครอบคลุมในทุก stage ตั้งแต่ acquisition, onboarding และ retention
 • บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของบริษัท ตั้งแต่ planning เพื่อที่จะหา CPA ให้คุ้มค่าที่สุดผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปจนถึง execution
 • ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของร้านอาหาร รวมไปถึงคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการตลาด
 • วางแผน วิจัยและพัฒนา ร่วมกับทีมอื่น ๆ ภายในบริษัทเพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์รวมไปถึงข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ร้านอาหารมากที่สุด
 • วัดผลและสรุปผลกลยุทธ์ของแผนการตลาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาหรือต่อยอด
 • วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และวัดผลการทำงานของทีม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผนการที่ดำเนินการออกไป เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนในอนาคตได้
 • บริหารจัดการ Marketing Tools ต่าง ๆ ของทีมและศึกษารวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ทั้งที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลและบริหารจัดการทีมงาน เพื่อให้สามารถ deliver ผลงานให้ได้ตามเป้าหมายของธุรกิจ

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 - 7 ปีขึ้นไป
 • หากเคยทำงานในธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Digital Marketing/Planning, Performance Marketing, E-commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์คุมทีม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Online tools (Google ads, Facebook ads) หรือ Analytics (Facebook analytics, Google analytics)
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิง Data-driven
 • มีทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • รักความสำเร็จ คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ชอบความท้าทายและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้